ساعت کاری : 8 الی 16
مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

⚫ بررسی دقیق کسب و کار کارفرما
⚫ آموزش فضاهای اینترنتی کارآمد درون کشور
⚫ آموزش نحوه فعالیت کسب و کارها در فضای اینترنتی
⚫ آموزش نحوه مدیریت و پشتیبانی فضای اینترنی
⚫ آموزش راه های کارآمد تبلیغاتی
⚫ آموزش کنترل هزینه کرد،و نحوه مدیریت هزینه کرد در فضای اینترنتی و مجازی
⚫ نحوه برند سازی مشاغل در فضای اینترنتی
⚫ ارائه برنامه تبلیغاتی ماهانه و سالانه